Εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων: ποιοι και πώς το παίρνουν

Πολλά ερωτήματα απασχολούν τους δημόσιους υπάλληλους για το εφάπαξ δίνει το Ταμείο Πρόνοιας. Διαβάστε ποιοι το δικαιούνται, πόσα παίρνουν και τον τρόπο για να το παραλάβουν.

Διαβάστε 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος είναι να ενημερωθούν οι δικαιούχοι για τον τρόπο είσπραξης του βοηθήματος και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν.

1. Ερώτηση: Δίνεται προκαταβολή του χρηματικού βοηθήματος (εφάπαξ) σε εν ενεργεία δημόσιο υπάλληλο;
Απάντηση: Σε καμία περίπτωση. Το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται μόνο με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου, αρκεί να πληρούνται και οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

2. Ερώτηση: Από ποια τράπεζα μπορεί να εισπράξει ο δικαιούχος το εφάπαξ βοήθημα:
Απάντηση: Μπορεί να το εισπράξει από:
– Την Εθνική Τράπεζα, αν ανήκει στον Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, στον Τομέα Υπαλλήλων ΕΒΕΒΕΚ, στον Τομέα Προσωπικού Ταμείου Νομικών και στον Τομέα Ορθοδόξου και Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος.
– Την Εμπορική Τράπεζα, αν ανήκει στον Τομέα Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

3. Ερώτηση: Το εφάπαξ βοήθημα κατατίθεται στον προσωπικό λογαριασμό του δημοσίου υπαλλήλου;
Απάντηση: Oχι. Εισπράττεται από την ανάλογη τράπεζα με χρηματικό ένταλμα, που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στον ασφαλισμένο.

4. Ερώτηση: Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την είσπραξη του εφάπαξ;
Απάντηση: Χρειάζονται: αστυνομική ταυτότητα, φορολογική ενημερότητα, χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

5. Ερώτηση: Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος;
Απάντηση: Μπορεί να προσφύγει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της αποφάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

6. Ερώτηση: Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο για να εισπραχθεί το εφάπαξ;
Απάντηση: Eξι μήνες.

7. Ερώτηση: Τι γίνεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εισπράξει το εφάπαξ μέσα σε έξι μήνες από την τράπεζα;
Απάντηση: Με την πάροδο των έξι μηνών το χρηματικό ένταλμα (εφάπαξ βοήθημα) επιστρέφεται από την Τράπεζα ανεκτέλεστο. Με μία αίτηση επανέκδοσης το Ταμείο Πρόνοιας έχει την υποχρέωση να επανεκδώσει το χρηματικό ένταλμα.

8. Ερώτηση: Κατά τις τρίμηνες αποδοχές γίνεται κράτηση υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων;
Απάντηση: Οι κρατήσεις υπέρ του Ταμείου γίνονται μέχρι την τελευταία μέρα μισθοδοσίας του ασφα λισμένου με τακτικές αποδοχές. Στην περίπτωση που κακώς έχουν γίνει, μπορούν να επιστραφούν με αίτηση του ασφαλισμέ νου ως αχρεωστήτως παρακρατηθείσες.

9. Ερώτηση: Μπορεί να εισπραχθεί το εφάπαξ βοήθημα από τράπεζα του εξωτερικού;
Απάντηση: Το εφάπαξ εισπράττεται μόνο από την Εθνική ή την Εμπορική Τράπεζα και τα υποκαταστήματά τους, ανάλογα τον τομέα στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος στην ελληνική επικράτεια.

10. Ερώτηση: Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται και άλλου είδους παροχές από το Ταμείο Πρόνοιας;
Απάντηση: Το Ταμείο χορηγεί αποκλειστικά και μόνο εφάπαξ βοήθημα.