Πανελλήνιες 2012 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Θέματα-Απαντήσεις

Ποια ήταν τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας; Διαβάστε θέματα και απαντήσεις-λύσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στις Πανελλήνιες 2012.

Στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις, εξετάζονται σήμερα, Τρίτη 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2012.

Διαβάστε τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στις Πανελλήνιες 2012:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.

α. Η λήψη των αποφάσεων των οικονομούντων ατόμων
δε βασίζεται στη βεβαιότητα του αποτελέσματος,
αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν
για τα αποτελέσματα των πράξεών τους.

β. Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα,
μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει
τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών.

γ. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό
προϊόν αποκτά την ελάχιστη τιμή του.

δ. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης
ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο με δεδομένη και
αμετάβλητη τεχνολογία.

ε. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της μεταβολής του
συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή του
συνολικού κόστους.
Μονάδες 15

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό
αυξάνεται όταν:

α. η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του
είναι ελαστική

β. η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του
είναι ανελαστική

γ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι
ανελαστική

δ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα
της ζήτησής του είναι ίση με τη μονάδα.
Μονάδες 5

Α3. Η τιμή ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται
όταν:

α. η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση παραμένει
σταθερή

β. η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά
αυξάνεται

γ. η προσφορά αυξάνεται και η ζήτηση μειώνεται

δ. η προσφορά παραμένει σταθερή και η ζήτηση
μειώνεται.
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αναπτύξετε τις ιδιότητες της εξέλιξης και του
πολλαπλασιασμού των οικονομικών αναγκών.
Μονάδες 8

Β2. Να αναπτύξετε τους βασικούς λόγους που συντελούν
στην εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των
οικονομικών αναγκών.
Μονάδες 10

Β3. Να αναπτύξετε την ιδιότητα του κορεσμού των
οικονομικών αναγκών.
Μονάδες 7

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα
παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας η
οποία, με δεδομένη τεχνολογία, παράγει μόνο τα αγαθά Χ,
Ψ, χρησιμοποιώντας αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς
συντελεστές της.

Συνδυασμοί
ποσοτήτων
Παραγόμενες
ποσότητες
αγαθού Χ
Παραγόμενες
ποσότητες
αγαθού Ψ
Κόστος
ευκαιρίας του
αγαθού Χ (σε
μονάδες του Ψ)
Κόστος
ευκαιρίας του
αγαθού Ψ (σε
μονάδες του Χ)
Α 120 0
4 ;
Β 80 ;
; 0,5
Γ 40 240
1 ;
Δ 0 ;

Γ1. Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς στο
τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα πέντε κενά του
πίνακα στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά.
Μονάδες 10

Γ2. Να εξετάσετε υπολογιστικά, με τη βοήθεια του κόστους
ευκαιρίας, ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς
βρίσκεται επί, ποιος δεξιά και ποιος αριστερά της
καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων.

α) Κ(Χ=60, Ψ=180), β) Λ(Χ=110, Ψ=50) και
γ) Μ(Χ=15, Ψ=265)
Μονάδες 9

Γ3. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ θα
θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 100
μονάδες του αγαθού Χ.
Μονάδες 3

Γ4. Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό που αντιστοιχεί σε 50
μονάδες του αγαθού Χ και 160 μονάδες του αγαθού Ψ.

Τι συμβαίνει στην οικονομία, όταν παράγεται αυτός ο
συνδυασμός;
Μονάδες 3

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ
Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός
αγαθού είναι γραμμικές. Όταν το εισόδημα των
καταναλωτών είναι 40.000 ευρώ, η τιμή και η ποσότητα
ισορροπίας του αγαθού είναι 60 ευρώ και 200 κιλά
αντίστοιχα. Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί από
40.000 σε 44.000 ευρώ, η νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού γίνονται 80 ευρώ και 240 κιλά αντίστοιχα.

Δ1. Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς του
αγαθού.
Μονάδες 5

Δ2. Αν στην τιμή των 60 ευρώ η εισοδηματική ελαστικότητα
είναι 3, να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης του
αγαθού που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 44.000 ευρώ.
Μονάδες 10

Δ3. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς του
αγαθού, όταν η τιμή αυξάνεται από 60 σε 80 ευρώ. Να
χαρακτηρίσετε την προσφορά του αγαθού.
Μονάδες 5

Δ4. Με βάση την αγοραία συνάρτηση ζήτησης που
αντιστοιχεί στο εισόδημα των 44.000 ευρώ και την
αγοραία συνάρτηση προσφοράς, να βρεθεί σε ποια τιμή
παρουσιάζεται πλεόνασμα 60 κιλών.
Μονάδες 5

Δείτε αναλυτικά τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στις Πανελλήνιες 2012 κάνοντας κλικ εδώ.

Διαβάστε τις απαντήσεις-λύσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στις Πανελλήνιες 2012 κάνοντας κλικ εδώ (Φροντιστήριο Νέον) εδώ (Φροντιστήριο Μεθοδικό) και εδώ (Keystone).

Διαβάστε θέματα-λύσεις των Πανελληνίων 2012 σε όλα τα μαθήματα και εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2012.