Φορολογική δήλωση: ποια 7 βασικά δικαιολογητικά χρειάζονται

Ποια είναι τα 7 βασικά δικαιολογητικά που χρειάζετε να έχουν οι φορολογούμενη εκτός από τις αποδείξεις για να υποβάλουν φορολογική δήλωση 2012;

Σειρά από βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα υποχρεούνται να καταθέσουν φέτος στην εφορία όσοι θα υποβάλουν έντυπα τη φορολογική δήλωσή τους, ενώ όσοι την υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του taxisnet, θα πρέπει να αποθηκεύσουν αυτό το «χαρτοβασίλειο» που θα τους χρειαστεί σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο από την εφορία.

Έντυπη φορολογική δήλωση 2012 μπορούν να υποβάλουν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί που είχαν πέρυσι εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες και εφόσον το εισόδημα αυτό δεν ξεπέρασε τα 12.000 ευρώ.

Το καινούργιο στοιχείο των φορολογικών δηλώσεων 2012 είναι ότι οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να στείλουν στην εφορία σε κλειστό φάκελο τις εκατοντάδες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που μάζεψαν το 2011. Όμως θα πρέπει να τις φυλάξουν στο σπίτι τους και σε περίπτωση που τους ζητηθεί να τις προσκομίσουν για έλεγχο στην εφορία.

Μαζί με τις αποδείξεις θα πρέπει να φυλάξουν στο σπίτι τους και όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για το φορολογούμενο για να δικαιολογήσει τα ποσά που αναγράφονται στη φορολογική του δήλωση (έσοδα και δαπάνες) αλλά και για να κατοχυρώσει δικαιώματα των «ψαλιδισμένων» του φοροαπαλλαγών.

Τα 7 βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι, πέρα από τις αποδείξεις, έχουν ως εξής:

1. Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας απαιτείται σχετική βεβαίωση της τράπεζας ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση) κατοικίας, κατά πλήρη κυριότητα.

Στην ίδια βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται η επιφάνεια της κατοικίας, ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε αυτός και κατέβαλε, η ημερομηνία σύναψης του δανείου και το ύψος αυτού.

Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο στο οποίο έχει εγγραφεί η υποθήκη ή η προσημείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα που τους βαρύνουν και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου.

2. Για την απόδειξη της δαπάνης δικηγόρου απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής και το είδος της νομικής υπηρεσίας που παρασχέθηκε.

Αν δεν αναγράφεται στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών επακριβώς το είδος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, υποβάλλεται από το φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση ότι οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το δικηγόρο δεν αφορούν παράστασή του κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων ούτε υπηρεσίες για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους.

3. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην έκπτωση νοσηλίων. Στη βεβαίωση που χορηγεί ο εργοδότης ή το ασφαλιστικό ταμείο ή η ασφαλιστική επιχείρηση για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν κάλυψαν αυτοί και με το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορολογούμενος, πρέπει να αναγράφεται σε χωριστή ένδειξη το συνολικό ποσό της δαπάνης ιατρικής περίθαλψης, το ποσό που δεν καλύφθηκε και το υπόλοιπο ποσό αυτής και σε χωριστή ένδειξη τα αντίστοιχα ποσά της δαπάνης νοσοκομειακής περίθαλψης. Επίσης, πρέπει να υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των αποδείξεων.

4. Εκκαθαριστικό των αποδοχών με ΑΦΜ του ή των εργοδοτών. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1), όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών-ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι το Δημόσιο και δεν είναι γνωστός ο ΑΦΜ πρέπει να καταχωρίζεται η επωνυμία του.

5. Όταν η φορολογική δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η συμπλήρωση ή μεταβολή του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος ο φορολογούμενος προϋποθέτει την επιλογή του νομού και εν συνεχεία του δήμου. ‘Αρα θα πρέπει να υπάρχουν και να είναι διαθέσιμα τα δικαιολογητικά για την αλλαγή δήμου.

6. Στην περίπτωση που κάποια δικαιολογητικά έχουν ήδη υποβληθεί με δηλώσεις προηγουμένων ετών στην ίδια εφορία και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία, δεν χρειάζεται να υποβληθούν και πάλι. Αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναγράφεται πότε έχει υποβληθεί το συγκεκριμένο δικαιολογητικό, με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό ισχύει ακόμα.

7. Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση εισοδήματος, η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μία φορά.

Διαβάστε μέχρι πότε είναι η παράταση υποβολής της φορολογικής δήλωσης 2012.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Κάνε Like στο Fimes.gr